• Soru mu Çözmek İstedin ?1) Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin konularından biri değildir?2) İlk din psikologlarından VV.James, önemli dinî şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır?3) Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin aşağıdakilerden hangisidir?4) Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?5) Kur`ân`da en geniş şekilde yer alan Din Psikolojisi konusu aşağıdakilerden hangisidir?6) Dinin psikolojik tanımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?7) Dindarlığın özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?8) Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamalar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur?9) Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutu çerçevesinde araştırılan konulardan biri değildir?10) V. Frankl`ın kurduğu Logoterapi ekolünün merkez kavramı aşağıdakilerden hangisidir?11) Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?12) Aşağıdakilerden hangisi ölüm korkusunu doğuran duygular arasında savılmaz?13) İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiği sırada çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı hedefine ulaşamaması durumuna ne ad verilir?14) Aşağıdaki psikologlardan hangisi dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkilerinden bahsetmiştir?15) Aşağıdakilerden hangisi, dini inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği yönünde kanaatlerin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?16) Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen kavramdır?17) Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah`ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı sorun çözme yöntemi hangisidir?18) Dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili Batı`da yapılan genellemelere göre kadınlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?19) Dinî şüphe olayı ağırlıklı olarak hangi gelişim döneminde ortaya çıkar ve gelişir?20) Ülkemizdeki araştırmalara göre yaş-dindarlık ilişkisi ile ilgili aşağıdaki kanaatlerden hangisi daha yaygındır?21) Dinî gelişim açısından insan hayatında ciddi düşüşlerin yaşandığı hayat evresi daha çok hangi yaş aralığında görülmektedir?22) Bireyin kişisel dindarlığının temellenip gelişmesinde en etkili sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?23) Çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?24) Çocuklar hangi yaştan itibaren dinî mahiyette söz, duygu ve davranışlarla ilgilenmeye başlamaktadır?25) Çocukların dualarında kişisel korunma ve lütuf isteklerinin fazla olması onların hangi özellikleriyle açıklanabilir?26) ."İnançları yaşayan bir iman haline gelen bir şahıs" örneği hangi gelişim döneminde hassas ve güçlü bir dinî uyarıcıdır?


*Bu kategoride toplam 26 soru bulunmaktadır.